Privacybeleid 

Wie zijn wij?

Naam: Amolma ASBL

Commerciële naam: Bike-Packer (“wij“, “onze“)

Maatschappelijke zetel: 41 Kaatsspellaan 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Bedrijfsnummer: 0759.862.069

Website: wwww.bike-packer.be

Contactgegevens van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: olivia@bike-packer.be

Wie zijn de betrokkenen?

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot :

[B2B] de vertegenwoordigers van onze verhuurders;

[B2C] onze gebruikers;

vertegenwoordigers van onze leveranciers;

sollicitanten voor een baan bij ons; 

bezoekers van [onze Website] en onze werkplekken; en 

andere betrokkenen (“betrokkenen”, “u”, “uw”).

Dit privacybeleid (het “Beleid”) is van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wat is ons engagement inzake gegevensbescherming?

Wij verbinden ons ertoe alles in het werk te stellen om onze activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (de “GDPR“) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen (de “Toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving“).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

[B2B] Als u een vertegenwoordiger bent van een van onze huurders, verwerken wij :

uw persoonlijke identificatiegegevens, uw zakelijke identificatiegegevens en uw contactgegevens voor de activering, het beheer en de instandhouding van onze zakelijke relatie met onze huurders;

uw persoonlijke identificatiegegevens en uw bedrijfsidentificatiegegevens om ons in staat te stellen de facturering voor onze huurders te organiseren;

[in voorkomend geval, uw bankgegevens om de betaling van facturen met betrekking tot onze dienst te verifiëren];

[Direct marketing] in voorkomend geval, uw persoonlijke identificatiegegevens, uw bedrijfsidentificatiegegevens en uw contactgegevens met het oog op het verzenden van mededelingen voor marketingdoeleinden;

[deze categorie gegevens [X] voor dit doel [X]].

[B2C] Als u een [gebruiker][klant] bent, verwerken wij:

[deze categorie gegevens [X] voor dit doel [X]].

Indien u een vertegenwoordiger bent van een van onze leveranciers, verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens, uw zakelijke identificatiegegevens en uw contactgegevens voor het beheer van onze zakelijke relatie met onze leveranciers.

Als u solliciteert naar een baan bij ons, verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens, uw professionele identificatiegegevens, uw contactgegevens, gegevens met betrekking tot uw beroepsleven (vaardigheden, kwalificaties, ervaring, enz.) en de persoonlijke gegevens in uw curriculum vitae om uw profiel te beoordelen in relatie tot onze aanwervingsbehoeften.

[Als u onze Website bezoekt, kunnen wij elektronische identificatiegegevens over u verwerken om de gebruiksfrequentie van onze Website te meten, om de browse-ervaring te verbeteren en voor het opsporen en voorkomen van fraude en inbreuken op de computerbeveiliging]. 

Indien onze werkplekken uitgerust zijn met bewakingscamera’s, kunnen wij alleen toegang vragen tot beelden van u wanneer die toegang noodzakelijk is voor het nastreven van ons rechtmatig belang om criminaliteit of inciviliteit op te sporen en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wij kunnen sommige van uw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden :

om de herstructurering van onze activiteiten uit te voeren;

om interne en externe audits uit te voeren;

het beheren van geschillen met betrokkenen en wanneer verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in justitie.

Wij onderwerpen betrokkenen niet aan beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd en die rechtsgevolgen voor hen hebben of hen op een vergelijkbare manier in aanzienlijke mate treffen.

In welke hoedanigheid verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. In dit verband bepalen wij de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

De verstrekking van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn : 

Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen (bijvoorbeeld in geval van een sollicitatie);

om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is (bv. boekhouding, belastingen, enz.);

om onze legitieme belangen (of die van een ontvanger van gegevens) na te streven, mits deze belangen zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.

Wij vragen uw voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming voordat wij uw persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens een overdracht van uw rechten op uw afbeelding met zich meebrengt).

Het verstrekken van sommige van uw persoonsgegevens (bv. uw persoonlijke identificatiegegevens, enz.) is voor ons een voorwaarde om u onze dienst te kunnen verlenen of onze activiteiten uit te voeren.

De mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kunnen zijn dat wij niet in staat zijn onze dienst te verlenen of onze activiteiten voor u uit te voeren, of dat wij inbreuk maken op een of meer verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld boekhoud- en belastingwetgeving).

Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig uit de volgende bronnen:

rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer wij voor het eerst contact met u opnemen

uit publiek beschikbare informatie (op het internet), bijvoorbeeld wanneer wij het profiel van sollicitanten voor een baan bij ons controleren.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De volgende ontvangers kunnen sommige van uw persoonsgegevens ontvangen of er toegang toe hebben (alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken):

[onze commerciële en administratieve medewerkers hebben toegang tot de persoonlijke identificatiegegevens, de professionele identificatiegegevens en de contactgegevens van [B2C] [onze gebruikers] [onze huurders] en [B2B] [de vertegenwoordigers van onze huurders];]

leden van ons monitoringteam voor leveranciers hebben toegang tot de persoonlijke identificatiegegevens, de bedrijfsidentificatiegegevens en de contactgegevens van onze leveranciersvertegenwoordigers; 

onze juridische adviseurs en advocaten hebben toegang tot bepaalde persoonsgegevens van betrokkenen in het kader van de herstructurering van onze onderneming of van rechtszaken.

Wij vertrouwen de verwerking van sommige van uw persoonsgegevens alleen toe aan onderaannemers voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun taken en in overeenstemming met onze schriftelijke instructies en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In het geval van een herstructureringstransactie (bv. een financieringstransactie) kunnen wij bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot een beperkt aantal betrokkenen doorgeven aan een derde die bij de transactie betrokken is (bv. een bank), overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe gaan we om met onderaannemers?

Wij ondernemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat onze onderaannemers uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij zorgen er onder meer voor dat onze onderaannemers zich ertoe verbinden persoonsgegevens alleen in onze opdracht te verwerken, geen andere onderaannemer in te schakelen zonder onze voorafgaande toestemming, en adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, ervoor te zorgen dat personen die toegang hebben tot persoonsgegevens, onderworpen zijn aan passende confidentialiteitverplichtingen, de persoonsgegevens die zij verwerken na afloop van hun diensten terug te geven en/of te vernietigen, audits uit te voeren en ons bijstand te verlenen bij de opvolging van verzoeken van betrokkenen om hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens uit te oefenen.

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

10.1 [Sommige ontvangers van persoonsgegevens kunnen organisaties zijn die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) of kunnen sommige persoonsgegevens verwerken vanuit een land buiten de EER]. 

10.2 In het geval dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER, zullen wij ervoor zorgen dat wij de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven, van de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft ontvangen uit hoofde van artikel 45 van de GDPR en de overdracht binnen de werkingssfeer van dat adequaatheidsbesluit valt; 

wij met de ontvanger van de persoonsgegevens een contract hebben gesloten dat de modelcontractbepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens bevat die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd op grond van artikel 47 van de GDPR; of

in geval van overdracht naar de Verenigde Staten, de ontvanger van de persoonsgegevens gecertificeerd is in het kader van het EU-US Privacy Shield-programma dat is ingesteld bij artikel 45 van de GDPR en de overdracht binnen het toepassingsgebied van het EU-US Privacy Shield-programma valt.

Welke bewaartermijnen zijn van toepassing?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wij bewaren facturen en andere boekhoudkundige documenten (die sommige van uw persoonsgegevens kunnen bevatten) gedurende een periode van zeven (7) jaar vanaf de datum van afgifte, overeenkomstig de boekhoudwetgeving. Deze boekhoudkundige documenten kunnen, in voorkomend geval, bepaalde persoonlijke identificatiegegevens, bepaalde bedrijfsidentificatiegegevens en bepaalde contactgegevens bevatten.

Wij gebruiken ook de volgende criteria om te bepalen hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, afhankelijk van de context en de doeleinden van elke verwerking

de datum van ons laatste contact;

veiligheidsredenen (bijvoorbeeld de veiligheid van onze informatiesystemen);

een daadwerkelijk of potentieel geschil of geschil met een betrokkene;

elke wettelijke verplichting om persoonsgegevens te bewaren of te wissen (bijvoorbeeld een bewaarplicht op grond van de boekhoud- of belastingwetgeving). 

Wat zijn uw rechten?

12.1 Onverminderd de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hebt u recht op informatie, recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om die verwerking te beperken, recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en recht op intrekking van uw toestemming.

12.2 Hieronder vindt u een lijst met een meer gedetailleerde beschrijving van elk van uw rechten:

Recht – beschrijving

Het recht op informatie – U hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen. Deze informatie is opgenomen in het Beleid. Als deze informatie niet duidelijk genoeg is, neem dan contact met ons op (via onze contactgegevens in het Beleid).

Recht tot toegang – U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, toegang tot die persoonsgegevens. U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, tenzij de uitoefening van dit recht inbreuk zou maken op de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op correctie – U hebt het recht om correctie van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien deze onjuist blijken te zijn. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Het recht om gegevens te laten wissen (het “recht om te worden vergeten”) – U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Het recht om te worden gewist (of het “recht om te worden vergeten”) is echter niet absoluut en is aan specifieke voorwaarden onderworpen. Wij kunnen sommige van uw persoonsgegevens bewaren voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder wanneer verwerking noodzakelijk blijft om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking –  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking (wanneer de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen en, rekening houdend met uw bijzondere omstandigheden, uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren).

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor marketingdoeleinden [Direct marketing] – U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij deze gegevens verwerken voor marketingdoeleinden.

Het recht op beperking van de verwerking –  U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden beperking van de verwerking te verkrijgen (bv. wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen).

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens  U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen en aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven.

Het recht om uw toestemming in te trekken  Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Alle verzoeken met betrekking tot uw rechten in verband met uw persoonsgegevens die wij in onze hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking verwerken, kunt u richten aan onze [verantwoordelijke voor gegevensbescherming] [contactpersoon voor kwesties inzake gegevensbescherming], met gebruikmaking van de gegevens die in het Beleid zijn vermeld. Wij verbinden ons ertoe zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te antwoorden en altijd binnen de termijnen die in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zijn vastgesteld. Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kunnen bewaren indien dit wettelijk vereist of toegestaan is. Wij wijzen u erop dat wij, indien wij twijfelen aan uw identiteit, u om een identiteitsbewijs kunnen vragen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Welk niveau van beveiliging bieden wij?

13.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot de risico’s die de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt. 

13.2 Wij volgen de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet per ongeluk of op onrechtmatige wijze worden vernietigd, verloren, gewijzigd, bekendgemaakt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk worden gemaakt.

Heeft u vragen of klachten?

14.1 Indien u vragen of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u deze vooraf richten aan onze [verantwoordelijke voor gegevensbescherming] [contactpersoon voor alle kwesties inzake gegevensbescherming], met gebruikmaking van de in het Beleid vermelde gegevens.

14.2 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde autoriteit [[🇧🇪België] voor België is: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.]

Nog iets anders?

15.1 Wij behouden ons het recht voor om het Beleid van tijd tot tijd bij te werken. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle wijzigingen die wij in het Beleid aanbrengen.

15.2. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen een bepaling van het Beleid en een bepaling van een ander Beleid of document met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, prevaleert de bepaling van het Beleid.

Intellectueel eigendom 

De informatie beschikbaar op de website van de VZW of op haar sociale netwerken is louter informatief en is niet bindend voor de VZW of haar dienstverleners of onderaannemers. 

Evenzo wordt alle informatie met betrekking tot activiteiten, met inbegrip van foto’s en voorgestelde reisroutes, uitsluitend ter informatie verstrekt. De huurder of gebruiker van de website kan geen rechten ontlenen aan de aldus gepresenteerde informatie en, meer in het algemeen, aan de inhoud van de informatie die, via welk kanaal dan ook, wordt doorgegeven. 

Alle door de VZW gebruikte beelden, visuals, concepten en technieken zijn haar eigendom, evenals de Algemene Voorwaarden. Ook de website van de VZW in zijn geheel, met inbegrip van de architectuur, het ontwerp, de interface, de databanken, de naam, de domeinnaam, enz. behoren de VZW toe.

Geen enkele reproductie of mededeling aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de website of een van zijn elementen, met inbegrip van de voorgestelde routes of publicaties op sociale netwerken, voor welk doel dan ook, anders dan individuele en privé raadpleging, mag worden gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VZW.

14.1. De ASBL behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk nuttig moment te wijzigen.

14.2. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op lopende contracten en zijn van toepassing zodra zij op de website van de ASBL zijn gepubliceerd.

 Artikel 15. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht.

15.1. Voor de interpretatie en uitvoering van de Algemene Voorwaarden, alsook voor elk geschil tussen de VZW en een klant of een gebruiker van de website en de sociale netwerken van de VZW, zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

15.2. Evenzo is elk geschil onderworpen aan het Belgische recht.