Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden – associatief project Bike-Packer, Amolma vzw

De missie van het Bike-Packer project van Amolma vzw is het promoten en toegankelijk maken van Bikepacking. Daartoe biedt de vereniging fietsen te huur aan tegen democratische prijzen, thematische tochten door de Belgische provincies, alsook evenementen en opleidingen. De activiteiten van Bike-Packer zijn gericht op particulieren en professionals die een fietsevenement willen organiseren.

ARTIKEL I. De dienstverlener van Amolma vzw (“de huurder”) die belast is met de verhuur behoudt zich het recht voor om de rijvaardigheid van de deelnemers om een fiets te gebruiken in het kader van de dienstverlening van Amolma vzw te beoordelen. De persoon die de fiets huurt (“de huurder”) verklaart dat hij/zij geschikt is om de fiets te besturen en geen medische contra-indicaties heeft. Ook in het geval van verhuur aan een bedrijf of een andere organisatie (teambuilding of een ander evenement) is het bedrijf als enige verantwoordelijk voor de deelnemers en voor eventuele schade die kan ontstaan. 

ARTIKEL II. Het gehuurde materiaal (fiets en accessoires) blijft te allen tijde de exclusieve eigendom van Amolma vzw. De huurder mag deze niet uitlenen of onderverhuren aan een derde zonder de toestemming van Amolma vzw.

ARTIKEL III. De huurder erkent dat de gehuurde fiets en het gehuurde materiaal in perfecte staat verkeren en verbindt zich ertoe deze met zorg te gebruiken, in het onderhoud ervan te voorzien, ze aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat als op het ogenblik van de inontvangstneming terug te bezorgen en ze aan de verhuurder te overhandigen op de datum, het tijdstip en de plaats die in het contract zijn bepaald. Elke vertraging zal aan de verhuurder worden gemeld. De staat, de grootte en het model van de gehuurde fietsen en uitrusting zijn bij de huurder bekend. Voor het vertrek kan de huurder de fiets testen. Indien de fiets niet aan zijn of haar verwachtingen voldoet, kan hij of zij om een omruiling verzoeken. Eens vertrokken, aanvaardt de klant de fiets als dusdanig.

ARTIKEL IV. Amolma vzw behoudt zich het recht voor om de bedragen die overeenstemmen met de schade die de fiets tijdens de huurperiode heeft opgelopen, met inbegrip van de onbeschikbaarheid van de fiets wegens herstellingen, aan de huurder aan te rekenen, hetzij door ze af te houden van de waarborg, hetzij door ze te factureren, wat de huurder vanaf nu aanvaardt. Het bedrag per dag voor de onbeschikbaarheid van de fiets is identiek aan het bedrag dat in artikel VII is bepaald.

ARTIKEL V. In geen geval kan de huurder schadevergoeding eisen voor verstoring van het gebruik tijdens de huurperiode. De huurder is als enige verantwoordelijk voor materiële schade, ongevallen, verwondingen of andere ongemakken die zich tijdens de reis kunnen voordoen. Amolma vzw wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke vorm van schade veroorzaakt aan fietsers tijdens de reis.  

ARTIKEL VI – Bijzondere verzekering – 

De huurder verklaart, op het ogenblik van de huur van de fiets, dat hij/zij verzekerd is voor de burgerlijke aansprakelijkheid alsook voor elk ander risico dat volgens hem gedekt moet zijn (gezinsverzekering, reisverzekering). De VZW verzekert naar eigen discretie zowel haar beroepsaansprakelijkheid als de fietsen. Aan de huurder wordt een optionele aanvullende bijstandsverzekering aangeboden in geval van breuk of beschadiging op de weg.  De huurder neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gehuurde voertuig en verzekert alle geschillen die uit deze huur zouden kunnen voortvloeien, evenals de diefstal van genoemd voertuig.

ARTIKEL VII. De huurder mag de binnenband alleen zelf repareren met het door de vereniging verstrekte materiaal. Indien de fiets tijdens de huurperiode wordt geïmmobiliseerd voor andere herstellingen dan die van de binnenband, mag de huurder de herstellingswerken enkel uitvoeren met het akkoord van Amolma vzw en moet hij/zij een factuur verkrijgen voor de herstellingen. 

ARTIKEL VIII. De huur van een fiets voorziet erin dat de huurder de fiets de dag ervoor ’s middags tot 17.00 uur op afspraak kan afhalen, of dezelfde dag ’s ochtends tot 11.00 uur op afspraak. De huurder kan de fiets inleveren tot 17.00 uur op de dag van terugkeer.  Bij overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode is een vergoeding verschuldigd van 10 euro per dag vertraging, gerekend vanaf 17.00 uur op de dag van terugkomst, die recht geeft op de voorziene vergoeding voor een volledige dag.

ARTIKEL IX. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de fiets behoudt Amolma vzw zich het recht voor een schadevergoeding te eisen van de huurder ten bedrag van 800 € voor een standaardfiets, 990 € voor gravelfietsen, 300 € voor een kinderkarretje. Indien de fiets vuil wordt terugbezorgd, behoudt Amolma vzw zich het recht voor om van de huurder een schadevergoeding van 15 € te eisen.

In geval van schade behoudt de vzw Amolma zich het recht voor om schadevergoeding te eisen volgens de volgende tarieven: Prijs van beschadigde fietsonderdelen: zadel 20 €, Abus U-lock 75 €, Abus sleutel 50 €, lichtset 20 €, kettingkast 21 €, vork 34 €, bagagedrager 30 €, bel 5 €, derailleur 20 €, standaard 13 €, spatbord 11 €, compleet achterwiel 46 €, compleet voorwiel 95 €, band versleten door slippen 40 €. Prijsbepaling van beschadigde bagage: Stuurtas € 80, zadeltas € 140, frametas € 90, Ortlieb voortassen  € 80, Ortlieb achtertassen € 90. Prijzen van beschadigde accessoires (andere): helm voor volwassenen 30 €, telefoonhouder 30 €, Ortlieb-fietstas 68 €. Prijzen voor beschadigde accessoires die hierboven niet vermeld zijn, worden bepaald door Amolma vzw. De voor de reparaties benodigde arbeidskrachten zullen worden aangerekend tegen een tarief van 49 € /u. 

ARTIKEL X. De huurder verbindt zich ertoe elk verlies of diefstal van de fiets of van zijn accesoires binnen de 24 uur aan te geven aan de verhuurder en aan de politiediensten.

ARTIKEL XI. Indien de huurder tijdens de huurperiode in strijd handelt met de geldende wetten en voorschriften, kan Amolma vzw op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. De fietsers rijden onder hun eigen verantwoordelijkheid en verbinden zich ertoe de verkeersregels na te leven.

ARTIKEL XII. De huur van een fiets en accessoires is vooraf te betalen. De huurder moet een identiteitsbewijs overhandigen. Amolma behoudt zich het recht voor om een borgsom te vragen tussen 70 en 500 euro per gehuurde fiets. De borgsom wordt terugbetaald zodra de controle van de gehuurde fiets en accesoires is voltooid. 

ARTIKEL XIII. Voor alle reservaties wordt een voorschot van 20% van het totale huurbedrag gevraagd. 

ARTIKEL XIV. Elke annulatie moet per e-mail worden meegedeeld. Het vooruitbetaalde bedrag zal slechts worden terugbetaald indien de huurder dit uiterlijk 14 dagen voor vertrek heeft opgezegd, zoniet zal het bedrag door de huurder worden ingehouden als schadevergoeding. Deze clausule sluit gevallen van overmacht uit (ziekte, operatie, ongeval, ……..) die zich uitsluitend voordoen bij de toekomstige huurder en gerechtvaardigd worden door een medisch attest.

ARTIKEL XV. Naast de verhuur van fietsen en fietsuitrusting stelt de VZW op verzoek fietsroutes ter beschikking op louter indicatieve basis en zonder enige verantwoordelijkheid, met uitzondering van tochten die worden begeleid door leden van de VZW. De uitrusting wordt ter beschikking gesteld op uitdrukkelijk verzoek van de huurder en wordt aan zijn of haar eigen oordeel overgelaten. De VZW draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het ter beschikking gestelde materiaal.

ARTIKEL XVI. Intellectuele eigendom – De informatie op de website van de VZW, op haar sociale netwerken of in haar roadbooks is louter informatief en is niet bindend voor de VZW, haar dienstverleners of onderaannemers. Alle door de VZW gebruikte afbeeldingen, visuals en routes zijn haar eigendom, evenals de Algemene Voorwaarden. Geen enkele reproductie of mededeling aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de website of een van zijn elementen, met inbegrip van de voorgestelde routes of publicaties op sociale netwerken, voor welk doel dan ook, anders dan individuele en privé raadpleging, mag worden gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VZW.

ARTIKEL XVII. De VZW behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk nuttig moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op lopende contracten en zijn van toepassing zodra zij op de website van de VZW zijn gepubliceerd.

Artikel XVIII. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht.

18.1. Voor de interpretatie en uitvoering van de Algemene Voorwaarden, evenals voor elk geschil tussen de VZW en een klant of een gebruiker van de website en de sociale netwerken van de VZW, zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

18.2 Evenzo is elk geschil onderworpen aan het Belgische recht

Restez informé et abonnez-vous!

Sur nos événements, trucs et astuces sur le voyage à vélo